یاسمین فهیمی، زن ایرانی تباری که دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان شد

روزنامه‌های آلمان این روزها از یک انتخاب غافلگیرانه در کهن‌ترین حزب بزرگ سیاسی این کشور گزارش می دهند. در میان شماری از زنان و مردان با پیشینه مبارزات حزبی و … Read More