آقای دکتر، آقای مهندس، استاد، و

شهريور :گزارشی از خريد‌و‌فروش پايان‌نامه در تهران؛پايان‌نامه فوق‌ليسانس ۲ميليون؛ دکترا ۶ ميليون تومان قانون: سيران سعدی و رضا جميلی:زمانی داشتن مدرک فوق‌ليسانس و يا دکترا نشانه نهايت دانش و سواد … Read More