كمال عقل، عشق است و وقتي عقل به بالاترين مرتبه برسد به عشق تبديل مي‌شود.”

عر و تیز ادبی‌ و فیلسوفانه  محمود طوطی‌! حتما یکی‌ از فضله های اطرافش از رو کتابی این گفته های در هم بر هم را که از خود آن گنده … Read More